உதயணன் சரித்திரச் சுருக்கம்

உதயணன் சரித்திரச் சுருக்கம், டாக்டர் உ.வே.சாமிநாதையர், Dr. U.Ve.Sa. Nool Nilayam