வித்துவான் தியாகராச செட்டியார்

வித்துவான் தியாகராச செட்டியார், டாக்டர் உ.வே.சாமிநாதையர், Dr. U.Ve.Sa. Nool Nilayam