வளமான வாழ்வு தரும் அதிர்ஷட எண்கள்

வளமான வாழ்வு தரும் அதிர்ஷட எண்கள், K.S. சுப்ரமணியன், நர்மதா