காஞ்சி மகா ஸ்வாமிகளின் உபதேசங்கள்

காஞ்சி மகா ஸ்வாமிகளின் உபதேசங்கள், ஸ்ரீதர்-சாமா, விருட்சம்