கம்பராமாயணம் (ஏழு தொகுதிகள்)


Author: வை.மு. கோபால கிருஷ்ணமாச்சாரியார்

Pages: 7000

Year: 2011

Price:
Sale priceRs. 4,000.00

Description

ஆறு காண்டங்கள், ஏழு புத்தகம். ஒவ்வொரு புத்தகமும் கிட்ட்த்தட்ட ஆயிரம் பக்கங்களுக்கு மேல். கம்பராமாயணத்தின் ஆதண்டிக் உரையாக்க் கருதப்படுவது வை.மு. கோபால கிருஷ்ணமாச்சாரியரின் உரையே.

You may also like

Recently viewed