ரூமியின் வாழ்வில்: ஞானக் கதைகள் நூறு


Author: இத்ரீஸ் ஷாஹ்

Pages: 184

Year: 2021

Price:
Sale priceRs. 200.00

Description

எழுநூறு ஆண்டுகளாக ஸூஃபிகளால் தமது ‘பாடத்திட்டத்தின்’ ஒரு பகுதியாகப் பயிலப்பட்டுவந்த நூல் இது. சராசரியான புலப்பாடுகளுக்கு அப்பால் அகப்பார்வைகளை உருவாக்குவதற்கு உதவும் ஸூஃபி செவ்வியல் படைப்புகளில் முதன்மையானவற்றுள் ஒன்று.

You may also like

Recently viewed